بازی های جالب آندروید

مقایسه‌ای مابین Node.js و Go

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

 مقایسه‌ای مابین Node.js و Go

Node.js یک محیط توسعۀ بکاند بر پایهٔ زبان JS است و همچنین زبان برنامهنویسی اپنسورس Go نیز به سرعت در میان دولوپرها به عنوان یک زبان ساده، کاربردی و قابلاعتماد جای خود را باز کرده است. در جامعۀ دولوپرها، بر سر انتخاب یکی از این دو (Node.js و Golang) اختلافنظرهای بسیاری وجود دارد و به نظر میرسد که این اختلافنظرها پایانی نداشته باشد! با این حال، برای اظهارنظر دقیقتر و کسب آگاهی بیشتر در مورد Node.js و Golang، در این مقاله با سکان آکادمی همراه باشید.